EN TH

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

Download