ประชุมคณะอนุกรรมการกลยุทธ์และแผนงานและการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2561

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลยุทธ์และแผนงานและการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 10/2561
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – 12.30 น.
สถานที่จัดงาน : ห้องประชุม 1-2 ชั้น 26 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

Download