บรรยายหัวข้อ “Career Path in Exhibition Industry”

เข้าร่วมบรรยายนักศึกษาชั้นปีที่ 2 – ชั้นปีที่ 4 ในหัวข้อ “Career Path in Exhibition Industry”
วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
สถานที่จัดงาน : ณ ห้อง C2-403 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
 

Download