ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ ของกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2
วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 - 17.00 น.
สถานที่จัดงาน : ณ ห้องนพรัตน์ ชั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

Download