ประชุมเพื่อรับรองผลการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ร่วมประชุมเพื่อรับรองผลการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
วันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 16.00 น.
สถานที่จัดงาน : สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)

Download