ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 6/2561

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหาร ครั้งที่ 6/2561
วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น.
สถานที่จัดงาน : ห้องประชุม 1-2, ชั้น 26, สสปน.

Download