ประชุมคณะอนุกรรมการกลยุทธ์และแผนงาน และการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 8/2561

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลยุทธ์และแผนงาน และการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 8/2561
วันอังคารที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 12.00 – 15.30 น.
สถานที่จัดงาน : ห้องประชุม 1-2, ชั้น 26 สสปน.

Download