ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ครั้งที่ 8/2561

ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ครั้งที่ 8/2561
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561 เวลา 13:30 - 17:00 น.
สถานที่จัดงาน : ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 26 สสปน.

Download