EN TH

ส.จัดแสดงสินค้าจี้รัฐช่วยด่วน จัดซอฟต์โลน-ยกเว้นภาษีกู้ชีพ

ผู้จัดการรายวัน 360 - สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) เตรียมเสนอแผนเร่งด่วนเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศมูลค่า 10,000 ล้านบาท ผ่านงานแสดงสินค้าครอบคลุมกลุ่มสินค้าอุปโภค/บริโภคทั่วประเทศ พร้อมเสนอแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการแสดงสินค้า และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องอีกกว่า 100,000 อัตราที่ได้รับผลกระทบหนักหน่วงจากโควิด-19​
นายประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) กล่าวถึงแนวทาง และแผนงานที่สมาคมฯ ได้เตรียมเข้าหารือ และนำเสนอต่อ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ทุเลาลง และเมื่อการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้าสามารถกลับมาจัดกิจกรรมได้อย่างเร่งด่วน​
“พวกเราเชื่อมั่นว่าการจัดงานแสดงสินค้าเป็นช่องทางการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยที่มีประสิทธิภาพได้ในระยะเวลาอันสั้น ด้วยการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภค/บริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันจำนวน 10 งาน ทั้งในกรุงเทพฯ และในภูมิภาคต่างๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้จับจ่ายซื้อสินค้าในราคาประหยัด ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตสินค้า และผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือโรงงานต่างๆ จะได้เพิ่มช่องทางในการระบายสินค้า และเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และการจ้างงานได้ต่อไป”​
นายกสมาคมฯ กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางการจัดงานแสดงสินค้าโครงการนี้ว่า จะใช้งบประมาณเพียงไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยประมาณการว่าจะสามารถก่อให้เกิดมูลค่าในระบบห่วงโซ่เศรษฐกิจกว่า 10 เท่า หรือ 10,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลาอันสั้น ขณะเดียวกัน ห่วงโซ่ในการจัดงานแสดงสินค้าในแต่ละครั้งที่ต้องใช้บริการหลักที่เกี่ยวข้อง เช่น ศูนย์แสดงสินค้า ผู้จัดงาน ผู้ให้บริการก่อสร้าง และผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ยังรวมถึงงานบริการอื่นๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่บริการนักท่องเที่ยว และอื่นๆ ก็จะได้รับอานิสงส์ไปด้วย ไม่เพียงเท่านั้น ภาครัฐก็ยังสามารถจัดเก็บรายได้จากภาษีทางตรง และทางอ้อม จากการจัดงานแสดงสินค้าทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีเงินได้บุคคล ได้อีกเช่นกัน​
ทั้งนี้ มูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า ซึ่งรวมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งแบบธุรกิจ (B2B) และแบบการจำหน่ายสินค้าขายปลีก (B2C) มีมูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาท ในปี 2562 (ข้อมูลจาก สสปน.) นั้นได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การระบาดของโควิด-19 อย่างมาก กว่า 70% ทำให้ในปี 2563 ที่ผ่านมามูลค่าตลาดรวมลดลงเหลือเพียง 30,000 ล้านบาท และคาดว่าจะลดลงอีกหลังการระบาดรอบที่ 3 ที่รุนแรงในปีนี้ เหลือเพียง 20,000 ล้านบาท ซึ่งงานแสดงสินค้าส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 จัดโดยสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้จัดงานมืออาชีพ สถานที่จัดการแสดงสินค้า/การประชุม ผู้บริการก่อสร้าง และผู้บริการด้านโลจิสติกส์​
นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังเตรียมเข้าหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอแนวทางในการช่วยเหลือ เยียวยาให้แก่สมาชิก และผู้ประกอบการให้สามารถคงอัตราการจ้างงาน และดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในสถานการณ์ ที่ลำบากเช่นนี้ “สมาชิกสมาคมได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 การจัดกิจกรรมไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ตามคำสั่งของรัฐบาลที่ให้ระงับการจัดกิจกรรม และปิดสถานที่จัดงานชั่วคราว ทำให้กิจการของสมาชิกต้องพักกิจการ หรือเลิกกิจการไป ทำให้มีแรงงานต้องตกงานไปกว่าร้อยละ 50-60” นายประวิชย์กล่าว​
ทั้งนี้ ในรอบการระบาดเมื่อปีที่ผ่านมา สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าในประเทศที่ถูกห้ามจัดเป็นระยะเวลากว่าครึ่งปีก็สามารถกลับมาจัดได้ภายใต้ “มาตรการปกติใหม่” ที่สมาคมฯ และสมาชิก พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมควบคุมโรค และ สสปน.ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอต่อ ศบค.อนุมัติ และนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทำให้การจัดงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมาจัดขึ้นได้ด้วยความปลอดภัย โดยไม่มีการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในการจัดงานเลย ซึ่งเป็นสิ่งพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพในการควบคุมกันเองของงานที่จัดขึ้นโดยสมาชิกในสมาคม”​
แนวทางฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่สมาคมฯ ต้องการให้รัฐบาลพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการ และสมาชิก อย่างเร่งด่วน ได้แก่ การเพิ่มแหล่งเงินกู้ระยะสั้น การจัดหาวัคซีนให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าเป็นลำดับต้นๆ เพื่อสร้างความพร้อมและกลับมาจัดงานแสดงสินค้าได้อย่างปลอดภัย ทั้งผู้จัดงาน ผู้ออกงาน ผู้เข้าชมงาน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องต่างๆ นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในการรักษาแรงงานที่มีทักษะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าซึ่งเป็นทักษะเฉพาะที่ต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำงาน และสมาชิก ขอเสนอให้พิจารณายกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นระยะเวลา 6 เดือน​
“สมาคมฯ พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรม และงานแสดงสินค้าสามารถกลับมาดำเนินการจัดได้อีกครั้งโดยเร็ว ภายใต้มาตรการปกติใหม่ และมาตรการเพิ่มเติม ที่เตรียมเปิดรับนักเดินทางธุรกิจจากต่างประเทศโดยไม่ต้องกักตัวตามแผนเปิดประเทศที่ตั้งไว้” นายประวิชย์กล่าว​
 

Download