EN TH

สมาคมการแสดงสินค้า(ไทย) เตรียมเสนอนายกรัฐมนตรี ถึงแนวทางเร่งด่วนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

สมาคมการแสดงสินค้า(ไทย) เตรียมเสนอแผนเร่งด่วน เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศมูลค่า 10,000 ล้านบาท ผ่านงานแสดงสินค้าครอบคลุมกลุ่มสินค้าอุปโภค/บริโภคทั่วประเทศ พร้อมเสนอแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการแสดงสินค้า และธุรกิจบริการ ที่เกี่ยวข้องอีกกว่า 100,000 อัตรา ที่ได้รับผลกระทบหนักหน่วงจากโควิด-19​
นาย ประวิชย์ ศรีบัณฑิตมงคล นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) กล่าวถึงแนวทาง และแผนงาน ที่สมาคมฯ ได้เตรียมเข้าหารือ และนำเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรี หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ทุเลาลง และเมื่อการจัดกิจกรรมงานแสดงสินค้า สามารถกลับมาจัดกิจกรรมได้ อย่างเร่งด่วน “พวกเราเชื่อมั่นว่าการจัดงานแสดงสินค้า เป็นช่องทางการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยที่มีประสิทธิภาพ ได้ในระยะเวลาอันสั้น ด้วยการจัดงานแสดงสินค้า เพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุปโภค/บริโภค ที่จำเป็นในชีวิตประจำวันจำนวน 10 งาน ทั้งในกรุงเทพฯ และในภูมิภาคต่างๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนได้จับจ่ายซื้อสินค้าในราคาประหยัด ขณะเดียวกันผู้ผลิตสินค้า และผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หรือ โรงงานต่างๆ จะได้เพิ่มช่องทางในระบายสินค้า และเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และการจ้างงานได้ต่อไป”​
นายกสมาคมฯ กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางการจัดงานแสดงสินค้าโครงการนี้ จะใช้งบประมานเพียงไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยประมาณการณ์ว่าจะสามารถก่อให้เกิดมูลค่าในระบบห่วงโซ่เศรษฐกิจกว่า10 เท่าหรือ 10,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลาอันสั้น ขณะเดียวกันห่วงโซ่ในการจัดงานแสดงสินค้าในแต่ละครั้ง ที่ต้องใช้บริการหลักที่เกี่ยวขัอง อาทิ ศูนย์แสดงสินค้า ผู้จัดงาน ผู้ให้บริการก่อสร้าง และ ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ยังรวมถึงงานบริการอื่นๆ เช่น โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่บริการนักท่องเที่ยว และอื่นๆ ที่ก็จะได้รับอานิสงค์ไปด้วย ไม่เพียงเท่านั้นภาครัฐก็ยังสามารถ จัดเก็บรายได้จาก ภาษีทางตรง และทางอ้อม จากการจัดงานแสดงสินค้าทั้งภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีเงินได้นิติบุคคล/ภาษีเงินได้บุคคล ได้อีกเช่นกัน​
ทั้งนี้มูลค่าทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้า ซึ่งรวมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ทั้งแบบธุรกิจ (B2B) และแบบการจำหน่ายสินค้าขายปลีก (B2C) มีมูลค่ากว่า 100,000 ล้านบาท ในปี 2562 ​ (ข้อมูลจาก สสปน.) นั้นได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การระบาดของโควิด-19 อย่างมาก กว่า 70% ทำให้ในปีที่ผ่านมามูลค่าตลาดรวมลดลงเหลือเพียง 30,000 ล้านบาท และคาดว่าจะลดลงอีกหลังการระบาดรอบที่ 3 ที่รุนแรงในปีนี้ เหลือเพียง 20,000 ล้านบาท ซึ่งงานแสดงสินค้า ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ ๘๐ จัดโดยสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้จัดงานมืออาซีพ ​ สถานที่จัดการแสดงสินค้า/การประชุม ​ ผู้บริการก่อสร้าง และผู้บริการด้านโลจิสติกส์​
นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังเตรียมเข้าหารือกับท่านนายกรัฐมนตรี เพื่อเสนอแนวทางในการช่วยเหลือ เยียวยาให้กับสมาชิก และผู้ประกอบการให้สามารถคงอัตราการจ้างงาน และดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในสถานการณ์ ที่ลำบากเช่นนี้ “สมาชิกสมาคมได้รับผลกระทบมาจากการแพร่ระบาดของโควิด19 การจัดกิจกรรม ไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ ตามคำสั่งของรัฐบาลที่ให้ระงับการจัดกิจกรรม และปิดสถานที่จัดงานชั่วคราว ทำให้กิจการของสมาชิกต้องพักกิจการ หรือเลิกกิจการไป ทำให้มีแรงงานต้องตกงานไปกว่า ร้อยละ 50-60” นายประวิชย์กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานการป้องกันการระบาดในการจัดงานว่า “ในรอบการระบาดเมื่อปีที่ผ่านมา สถานการณ์ของอุตสาหกรรมการแสดงสินค้าในประเทศ ที่ถูกห้ามจัดเป็นระยะเวลากว่าครึ่งปี ก็สามารถกลับมาจัดได้ภายใต้ “มาตรการปกติใหม่” ที่สมาคมฯ และสมาชิก พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมโรค และสสปน. ได้จัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอต่อ ศบค. อนุมัติ และนำไปใช้เป็นหลักปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ทำให้การจัดงานแสดงสินค้าที่จัดขึ้นในระยะเวลาที่ผ่านมาจัดขึ้นได้ด้วยความปลอดภัย โดยไม่มีการแพร่ระบาดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ในการจัดงานเลย ซึ่งเป็นสิ่งพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพในการควบคุมกันเองของงานที่จัดขึ้นโดยสมาชิกในสมาคม”​
แนวทางฟื้นฟูอุตสาหกรรมที่สมาคมฯ ต้องการให้รัฐบาลพิจารณาช่วยเหลือต่อผู้ประกอบการ และสมาชิก อย่างเร่งด่วน ได้แก่ การเพิ่มแหล่งเงินกู้ระยะสั้น การจัดหาวัคซีนให้กับบุคลากรในอุตสาหกรรมการแสดงสินค้า เป็นลำดับต้นๆ ​ เพื่อสร้างความพร้อมและกลับมาจัดงานแสดงสินค้าได้อย่างปลอดภัย ทั้งผู้จัดงาน ผู้ออกงาน ผู้เข้าชมงาน และ บุคลากรที่เกี่ยวข้องต่างๆ นอกจากนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการในการรักษาแรงงานที่มีทักษะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าซึ่งเป็นทักษะเฉพาะที่ต้องอาศัยประสบการณ์ในการทำงาน และสมาชิก ขอเสนอให้พิจารณายกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่ายเป็นระยะเวลา 6 เดือน​
“สมาคมฯพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการกำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อให้การจัดกิจกรรม และงานแสดงสินค้า สามารถกลับมาดำเนินการจัดได้อีกครั้งโดยเร็ว ภายใต้มาตรการปกติใหม่ และ มาตรการเพิ่มเติม ที่เตรียมเปิดรับนักเดินทางธุรกิจจากต่างประเทศโดยไม่ต้องกักตัว ตามแผนเปิดประเทศที่ตั้งไว้” นายประวิชย์กล่าวสรุปท้าย

Download