Mission / Vision

Mission / Vision

Mission

 1. พัฒนาศักยภาพบุคคลากรและยกระดับมาตรฐานการจัดงานให้มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
 2. สร้างความร่วมมือระหว่างพันธมิตรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ


Vision

มุ่งมั่นพัฒนาการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการในประเทศไทยให้มั่นคงและยั่งยืน ภายในปี 2563
 
 • CAPABILITIES  พัฒนาศักยภาพบุคคลากรและยกระดับมาตรฐานการจัดงานให้มีคุณภาพระดับสากลเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้อุตสาหกรรมการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ
  • พัฒนาศักยภาพบุคคลากรในกลุ่ม Core Professional ทั้งในตลาดหลักและตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ (Existing and Potential Market)
  • ยกระดับมาตรฐานการจัดงานในด้าน Safety & Security ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จของการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
 • COLLABORATION  สร้างความร่วมมือระหว่างพันธมิตรเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมฯและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
  • พัฒนาฐานข้อมูลและสถิติที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก โดยร่วมมือกับพันธมิตรที่เกี่ยวข้อง
  • พัฒนานวัตกรรมทางการตลาดร่วมกับพันธมิตที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการ
 
Core Values
T  =  Transparency ความโปร่งใส
E  =  Endorsement ให้การรับรอง
A  =  Aspire จุดประกาย